Εγκατάσταση


Προϋποθέσεις

PHP 7.2

Phalcon v4 supports only PHP 7.2 and above. PHP 7.1 has been released 2 years ago and its active support has lapsed, so we decided to follow actively supported PHP versions.